Trobar en esta Web

opcions de busca
 
 

(Grup A) CONSIDERACIONS HISTÒRIQUES
(Grup B) CONSIDERACIONS LLINGÜISTIQUES
(Grup C) IMPERIALISME CATALANISTE
(Grup D) ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

 

(Grup D) ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (A.V.L.)
 

AVL, HISTORIA D'UNA TRAICIO AVL, HISTORIA D'UNA TRAICIO (Baltasar Bueno)
 Magnífics i aclaridors artículs que trauen a la llum les claus de la trama catalanista per la que es creà la "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.), cavall de Tròya del catalanisme en el Reine de Valencia.

AVLL-EDITORS: ¿ NO VOLIES CALDO...? TRES TASSES AVLL-EDITORS: ¿ NO VOLIES CALDO...? TRES TASSES (Toni Fontelles)
 La "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) fa recomanacions pa anar introduint progressiva i dissimuladament elements llingüístics catalans estranys a l'idioma valencià.

EL PER QUÉ D'UNA ACTUALISACIO NORMATIVA EL PER QUÉ D'UNA ACTUALISACIO NORMATIVA (Valencià d'Elig)
 Es un fet que la dignificació de la llengua valenciana deu passar inexorablement per contar en una normativa llingüística genuinament valenciana en la que orgullosament es puguen identificar amplament la majoría de valenciaparlants.

LA AVL PLANIFICA LA CATALANISACIO PROGRESSIVA DELS VALENCIANS LA AVL PLANIFICA LA CATALANISACIO PROGRESSIVA DELS VALENCIANS (¿JVH?)
 Estratègia de la "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) pa la catalanisació progressiva dels chiquets valencians, conforme a les diferents etapes del sistema educatiu.

LA "PSEUDOCIENTIFICA" NORMATIVA DE LA A.V.L. PARA EL VALENCIANO LA "PSEUDOCIENTIFICA" NORMATIVA DE LA A.V.L. PARA EL VALENCIANO (Valencià d'Elig)
 Fòra de tot rigor científic, paraules i usos llingüístics pròpis i generals de l'idioma valencià son censurats per la A.V.L. i substituits per atres inusuals o estranys al valencià actual.

COMUNICAT DE LA SECCIO DE LLENGUA I LLITERATURA DE LA RACV COMUNICAT DE LA SECCIO DE LLENGUA I LLITERATURA DE LA R.A.C.V. (R.A.C.V.)
 La catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) sense ningun rigor científic impòn a l'idioma valencià la normativa ortogràfica de la llengua catalana del "Institut d'Estudis Catalans" (I.E.C.).

LA ILEGAL (Y CATALANISTA) A.V.L. DENTRO DEL ESTATUTO VALENCIANO LA ILEGAL (Y CATALANISTA) A.V.L. DENTRO DEL ESTATUTO VALENCIANO (Valencià d'Elig)
 Sense atribució llegal que hu valide, la catalanista A.V.L. pretén "unificar" l'idioma valencià i el català otorgantli a la llengua valenciana atra "entitat" diferent a la que l'acadèmia, per la seua llei de creació, li està obligà a reconeixer i mantindre.

AVLL: OCULTAR PER A DIR AVLL: OCULTAR PER A DIR (Toni Fontelles)
 La catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" utilisa un llenguage obscur i embolicat en els seus tèxts pa ocultar que la llengua a la que realment està servint es a la catalana i no a la valenciana.

PRIMER COMUNICAT DEL COLECTIU FULLANA PRIMER COMUNICAT DEL COLECTIU FULLANA (Colectiu Fullana)
 La catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (AVL) s'ha manifestat com una institució totalment ineficaç pa defendre i potenciar el genuí idioma valencià.

NO ES QÜESTIO DE CANTITAT, SINO DE CALITAT NO ES QÜESTIO DE CANTITAT, SINO DE CALITAT (Valencià d'Elig)
 Lo que realment impòrta a l'hòra de mantindre viva la llengua valenciana (o la que siga) es que existixca una colectivitat de parlants que s'identifique plenament en el modèl de llengua que s'els oferix, el reconeguen obèrtament com a llengua pròpia i el gasten sense rebuig.

LA LENGUA CATALANA DENTRO DEL ESTATUT VALENCIANO LA LENGUA CATALANA DENTRO DEL ESTATUTO VALENCIANO (Jaume de la Serra)
 El PP i el PSPV (PSOE) han clavat a la catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" dins de l'Estatut d'Autonomía Valencià pa oficialisar "d'amagat" a l'idioma català en la Comunitat Valenciana.

L'ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA...CATALANA L'ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA...CATALANA (J. V. Guinot)
 Francisco Camps (PP), president del govèrn de la Comunitat Autònoma Valenciana, gastarà incomprensiblement 7.560.300 euros (1.260 millons de pessetes) dels dinés públics pa promòure l'idioma català entre els valencians (especialment entre els chiquets).

MOSATROS ELS VALENCIANS MOSATROS ELS VALENCIANS (Valencià d'Elig)
 El sistema "impositiu/coercitiu" de la "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) basat en impòndre una artificiosa normativisació catalana estranya a l'idioma valencià s'ha mostrat totalment negatiu pa promòure i dignificar l'us de la llengua valenciana entre els valencià-parlants.

LA PRETENSIO DE CANVIARLI EL NOM A LA LLENGUA VALENCIANA LA PRETENSIO DE CANVIARLI EL NOM A LA LLENGUA VALENCIANA (Colectiu Fullana)
 Manifest del "Colectiu Fullana" a on se demana la dissolució de "l'Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) pel marcat caràcter pancatalaniste d'ésta; aspècte que la invalida totalment pa defendre i potenciar el genuí idioma valencià.

RESPOSTA DE LA R.A.C.V. AL DICTAMEN DE LA A.V.L. (9-2-2005)" RESPOSTA DE LA R.A.C.V. AL DICTAMEN DE LA A.V.L. (9-2-2005) (R.A.C.V.)
 El dictamen del 9-2-2005 de la catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.), está basat en falsetats i arguments manipulats tendenciosament en tal de justificar la falsa tesis catalanista de que l'idioma valencià és simplement llengua catalana en un atre nòm.

DICTAMEN DE LA A.V.L. PERA CATALANISAR L'ENTITAT DE L'IDIOMA VALENCIÀ DICTAMEN DE LA A.V.L. PA CATALANISAR L'IDIOMA VALENCIÀ (Valencià d'Elig)
 Dictamen de la "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) que donantli la esquena a la realitat sociollingüística valenciana presenta l'idioma valencià com una simple variant del català.

EL SURREALISME PRESENT EL SURREALISME PRESENT (Leopoldo Penyarroja Torrejon)
 La elaboració del dictamen del "Consell Valencià de Cultura" (C.V.C.) pa la creació de la catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" fon un complet "paripé" a on els catalanistes heu teníen tot acordat i guanyat de bestreta.

PARLEM COM CAL PARLEM COM CAL (Voro López)
 Que la A.V.L. diga que va a "valencianisar el (idioma) valencià" es tan ridícul com que la R.A.E. diguera que va a "castellanisar el castellà" i, ademés, es pròva de que la A.V.L. està al servici d'una atra llengua diferent al valencià que es pòt "valencianisar", en concret al servici de la llengua catalana.

¿ A QUÉ JUA (O FAN JUAR A) LA R.A.C.V. ? ¿ A QUÉ JUA (O FAN JUAR A) LA R.A.C.V. ? (Jaume de la Serra)
 Una minoría de "valencianistes" sense possibilitat alguna de maniòbra davant l'abrumaora majoría de catalanistes continúen, per dinés, dins de la A.V.L. ofrenantlos coartaes de "majoríes consensuaes" en votacions perdudes de bestreta.

IMPORTACIONES FIGUERES & CIA. IMPORTACIONES FIGUERES & CIA. (Obduli Jovani Puig)
 De la mateixa manera que Felip V impongué als valencians l'us del castellà en el Reine de Valencia, huí en día la catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" vòl impòndre als valencians el català.

EL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA Y SU FALSO "SISTEMA LINGÜISTICO" EL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA Y SU FALSO "SISTEMA LINGÜISTICO" (Valencià d'Elig)
 El dictamen pa la creació de la A.V.L. del Consell Valencià de Cultura no diu que l'idioma valencià forme part de ningun "sistema llingüístic" català, tal i com els pan/catalanistes volen fer creure.

DECALEC PRESENTAT PER LA R.A.C.V. A LA A.V.L. DECALEC PRESENTAT PER LA R.A.C.V. A LA A.V.L. (R.A.C.V.)
 La A.V.L. calla malintencionadament davant dels constants atacs que rep l'idioma valencià a nivell autonòmic, estatal i internacional, demostrant que no es el camí valit o adecuat pa aconseguir el consens necessari pa la recuperació, dignificació i difusió de l'idioma valencià.

LA REFORMA DEL ESTATUT OFICIALIZARÁ EL CATALÁN LA REFORMA DEL ESTATUT OFICIALIZARÁ EL CATALÁN (Joan Ignaci Culla)
 El PP i el PSPV (PSOE) han clavat a la catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" en l'Estatut d'Autonomía Valencià pa oficialisar "baix mànega" l'idioma català en la Comunitat Valenciana.

LA A.V.L. OFICIALIZA ILICITAMENTE UNA NORMATIVA CATALANIZADORA LA A.V.L. OFICIALIZA ILICITAMENTE UNA NORMATIVA CATALANIZADORA (Valencià d'Elig)
  La ilícita i catalanisaora normativa ortogràfica que oficialisa la A.V.L. no son les "Normes de Castellò", sinos un calc de la normativa ortogràfica catalana del "Institut d'Estudis Catalans" (I.E.C.).

FIGUERES: 9, PALOMERO: 9, EMPATE TECNICO FIGUERES: 9, PALOMERO: 9, EMPATE TECNICO (Obduli Jovani Puig)
 Acadèmics, els de la A.V.L., que maten les paraules vives valencianes en codificacions gramaticals catalanes, tan remunerats, creaors d'una llengua estàndart, de servici, mercantil i corporativa.

L'ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (AVL) RENEGA DE "MOSATROS" L'ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA RENEGA DE "MOSATROS" (Jaume de la Serra)
  Resulta pròu curiós que els membres de la secció de lexicografía de la AVL, que han fet un diccionari en més de 79.000 paraules, no se'n "arrecòrden" d'incorporar en ell els genuins pronòms valencians "mosatros" i "vosatros", - fan com si no existiren - i en canvit se maten a bacs pa clavar (en calçaor) paraules com: "amb, nosaltres, vosaltres, sota (baix), gaire, aquest o maccarthisme".

LOS ACEPTANTES LOS ACEPTANTES (Obduli Jovani Puig)
  Tot lo que es natural, si es reprimit, s'acaba tornant en contra dels seus represors. La catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" ya està patint l'indiferència del pòble valenciaparlant.

VERGÜENZA VERGÜENZA (Joan Ignaci Culla)
 Vergonya d'institucions com la A.V.L., integrà per individus que còbren jornals millonaris dels impòsts que paguen tots els valencians i que en "agraiment" es dediquen a destruir un dels valors més íntims d'este pòble: el seu idioma valencià.

LA AVL I L'ALIANÇA PER LA BOJACA LA AVL I L'ALIANÇA PER LA BOJACA (Mª Teresa Puerto Ferre)
 La reunificació artificiosa y forçà de les llengües valenciana i catalana que está duent a terme la "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) busca també el benefici econòmic del sector editorial català, que retalla els seus còstos en la mateixa proporció en que fa pujar els seus beneficis.

"LINCE VALENCIANO", LLENGUA EN EXTINCIO "LINCE VALENCIANO", LLENGUA EN EXTINCIO (Jaume de la Serra)
 La "espècie" llingüística valenciana només tindrà opció a la supervivència si se dignifica com "espècie" pròpia i única i se potèncien sense quimères totes les seues particularitats i senyes distintives pròpies sense censurar cap d'elles. Voler impòndre la "espècie" catalana per damunt de la valenciana només servirà pa acelerar l'extinció de la genuina i autòctona "espècie" llingüística valenciana.

QUANT EL MAL NO A SOLES VE D'ALMANSA QUANT EL MAL NO A SOLES VE D'ALMANSA (Joan Ignaci Culla)
 Si en 1707 el borbó Felip V pisotejà l'identitat i dignitat dels valencians, huí en día la A.V.L. torna a fer lo mateix en l'apoyo del PP, PSPV i demés partits polítics pancatalanistes.

DENUNCIA DE GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO VALENCIANO DENUNCIA DE GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO VALENCIANO (Carles Recio)
 La catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) està fentli un clar genocidi al pòble valencià al destruir conscientment el seu idioma pròpit, el valencià, substituintlo pel foraster català; destruint aixina, la senya identitaria més important d'este colectiu humà.

AUTOODI LLINGÜISTIC AUTOODI LLINGÜISTIC (Joan Ignaci Culla)
 Els membres de la catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) estan impregnats d'un exacerbat auto-òdi, que els espenta a despreciar a l'idioma valencià i a voler substituirlo pel català.

S'ALÇA LA VEDA...¡UI, QUINA RISA! (II) S'ALÇA LA VEDA...¡UI, QUINA RISA! (II) (Toni Fontelles)
 Desde la creació de la catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) (per acòrt del PP i el PSPV, baix les exigències dels catalans de CiU), el valencianisme institucional ha anat perdent fòrça crítica, prenent una actitut preferentment sumisa davant del catalanisme institucional del PP.

LA NORMATIVA BUFA DE LA ACADEMIA VALENCIANA DE LA LENGUA LA NORMATIVA BUFA DE LA ACADEMIA VALENCIANA DE LA LENGUA (Jaume de la Serra)
 Fòra de tot rigor científic, paraules i usos llingüístics pròpis i generals del valencià son censurats per la A.V.L. i substituits per atres inusuals o estranys a l'idioma valencià actual.

ESMENES AL TEXT DE LA REFORMA DE L'ESTATUT ESMENES AL TEXT DE LA REFORMA DE L'ESTATUT (R.A.C.V.)
 Es un despropòsit majúscul l'incorporació de la catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) i la seua normativisació, dins de l'Estatut Valencià ya que esta acadèmia no reconeix a l'idioma valencià com independent sino només com una simple variant del català.

SIRVO, LUEGO EXISTO SIRVO, LUEGO EXISTO (Obduli Jovani Puig)
 Acadèmics de la A.V.L. promotors d'una llengua de servici -la llengua dels seus amos- fraudulenta i mercantil, apòstates subaltèrns que s'agenollen en Barcelona pa pontificar en Valencia, de chocolate claret i llengua espesa, de doble obediència i bujaca plena.

TRAFALGAR Y VALENCIA TRAFALGAR Y VALENCIA (Joan Ignaci Culla)
 El PP valencià, per motius electoralistes, es dedica a defendre únicament el nòm de "Valencià", sense importarli lo més mínim que la "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) impònga en el sistema educatiu valencià la llengua catalana amagantla darrere l'etiqueta de "valencià".

EL CHOCOLATE DEL LORO (O LES ALMOINES A LA RACV I LO RAT PENAT) EL CHOCOLATE DEL LORO (O LES ALMOINES A LA RACV I LO RAT PENAT) (Jaume de la Serra)
 El PP valencià subvenciona a entitats valencianistes en l'única finalitat d'apaciguar i desactivar la seua lluita en contra de la catalanista "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.).

L'A.V.L., MORTALLA A LA DIGNITAT L'A.V.L., MORTALLA A LA DIGNITAT (Joan Ignaci Culla)
 El PP valencià manifesta cínicament que "defén" la llengua valenciana, cuan, per un grapat de vòts de CiU en Madrit, pactà en Pujol una "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) compòsta per una majoría de catalanistes en l'objectiu final de transformar l'idioma valencià en català.

LAS BAJADAS DE PANTALON DEL PP ANTE EL CATALANISMO LAS BAJADAS DE PANTALON DEL PP ANTE EL CATALANISMO (Juan Borras)
 Zaplana, per un grapat de vòts de CiU en Madrit, pactà en Pujol una "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (A.V.L.) compòsta per una majoría de catalanistes en l'únic objectiu de transformar l'idioma valencià en català.

NORMATIVISAR NORMATIVISAR (Joan Ignaci Culla)
 Més d'un sigle dúen prestigiosos filòlecs i llingüístes valencians denunciant l'intent d'absorció de l'idioma valencià dins del català promogut pel nacionalisme català i el seus testafèrros pancatalanistes en tèrres valencianes.

EN LLADRES (CATALANISTES) EXIGIR JUSTICIA, MAI FER PACTES EN LLADRES (CATALANISTES) EXIGIR JUSTICIA, MAI FER PACTES (Jaume de la Serra)
 En els lladres (catalanistes) que li furten al pòble valencià sa genuina llengua valenciana no s'han de fer pactes, s'ha d'exigir justicia pa que tota esta gentòla torne lo que illegítimament ha furtat.

MAGISTRALS ARTICULS DE RICART GARCIA MOYA MAGISTRALS ARTICULS DE RICART GARCIA MOYA (Ricart García Moya)
 Artículs magníficament documentats que demòstren l'independència de l'idioma valencià del català i les agressions del nacionalcatalanisme imperialiste sobre el patrimòni valencià
.

ULTIMS ARTICULS INCORPORATS ULTIMS ARTICULS INCORPORATS (diferents autors)
 Últims artículs incorporats a la plana que encara no han segut classificats per seccions
.

 
 
IMPERIALISME CATALANISTE ANTERIOR

 

(Grup A) CONSIDERACIONS HISTÒRIQUES
(Grup B) CONSIDERACIONS LLINGÜISTIQUES
(Grup C) IMPERIALISME CATALANISTE
(Grup D) ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA


 
 
IDIOMA VALENCIÀ PARLAT
 
TITULS
 
SECCIO DE DOCUMENTS EN PDF

 

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION