Trobar en esta Web

opcions de busca
 
 

(Grup A) CONSIDERACIONS HISTÒRIQUES
(Grup B) CONSIDERACIONS LLINGÜISTIQUES
(Grup C) IMPERIALISME CATALANISTE
(Grup D) ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

 

(Grup C) IMPERIALISME CATALANISTE
 

DE LA "NORMALITZACIO" ORTOGRAFICA A LA "CODIFICACIO" (I) DE LA "NORMALITZACIO" ORTOGRAFICA A LA "CODIFICACIO" (I) (Joan Costa)
 Catalanistes i colaboracionistes catalans instalats dins del sistema educatiu i centres de decisió valencians en l'únic propòsit d'introduir el catalanisme en la consciència dels valencians.

L'ENGANY DE L'IDIOMA CATALÀ EN LES ESCOLES L'ENGANY DE L'IDIOMA CATALÀ EN LES ESCOLES
 Als chiquets valencians els fan estudiar llengua catalana en escòles, instituts i universitats i als pares els enganyen dientlos que es "valencià cult o ben parlat", pa aixina evitar que es donen conte de la manipulació catalanista que patixen sos fills.

PANCATALANISME Y PAPANATISME NECESSARI PANCATALANISME Y PAPANATISME NECESSARI (Juan Cano-Arribi Company)
 Una de les falsetats sobre les que s'erigix l'imperialisme pan/catalaniste es la de considerar a l'idioma valencià una llengua "vulgar", mentres que al català, enganyosament, li donen ranc de llengua "culta" o "pura".

LA CATALANISACIO DE VALENCIA LA CATALANISACIO DE VALENCIA (Joan Romero)
 L'inexistent protagonisme polític que Catalunya tingué sobre el Reine de Valencia el pretenen construir ara els catalanistes damunt de la mentira d'una falsa "unitat" llingüística o cultural
.

"PAÏSOS CATALANS" UN TERMINO CON CARACTER NEOFASCISTA "PAÏSOS CATALANS" UN TERMINO CON CARACTER NEOFASCISTA (Jaume de la Serra)
 "països catalans", una martingala i falsetat llingüística, històrica-política o socio-cultural inventà pel nacionalisme català en l'ambició d'anexionar les tèrres valencianes i el seu patrimòni llingüístic-cultural a Catalunya.

PONENCIA DE CULTURA DE C.V. PONENCIA DE CULTURA DE C.V. (Coalicio Valenciana)
 Cites de lo que obèrtament manifestaren per escrit a principis del sigle XX els pares de l'actual moviment nacionalcatalaniste que evidèncien clarament el marcat caràcter imperialiste i colonialiste del pan/catalanisme cap a l'històric i independent Reine de Valencia.

EL "CORRELLENGUA" CATALAN CONTRA EL IDIOMA VALENCIANO EL "CORRELLENGUA" CATALAN CONTRA EL IDIOMA VALENCIANO (Jaume de la Serra)
 El "Correllengua" no defén ni la llengua valenciana, ni els interessos dels valencians. Està al servici de la llengua catalana i d'els que volen absorbir l'idioma valencià dins del català pa fer als valencians de "nació catalana" i exterminarlos com a pòble independent i diferenciat.

LOS PAPELES DE SALAMANCA VS. BARCELONA LOS PAPELES DE SALAMANCA VS. BARCELONA (Joan Ignaci Culla)
 Documents històrics valencians secuestrats en Barcelona, dins del fals Archiu de la Corona d'Aragó, sense que els catalans obeixquen les múltiples sentències dictaes pa la seua devolució.

TRADICION MANIPULADORA TRADICION MANIPULADORA (Juan Ramon Rallo)
 L'interés del nacionalisme catalaniste per controlar els archius històrics té com objectiu final controlar l'història i re-escríurela a la seua convenència.

LA LLEI DE L'EMBUT LA LLEI DE L'EMBUT (Domingo Gimeno Peña)
 Documents històrics valencians secuestrats en Barcelona, dins del fals Archiu de la Corona d'Aragó, en el consentiment dels colaboracionistes valencians.

SALAMANCA 0 - BARCELONA 2 SALAMANCA 0 - BARCELONA 2 (Elena Muñoz)
 Si hi ha alguna còsa que mereixca el calificatiu de "històric" es la barra, l'epicentrisme i la falta de respècte endèmica del catalanisme en l'història, el seu enfoscament cap a la manipulació i la mentira, la seua habilitat pa fer història de laboratòri i la seua amnèsia i sordera en els assunts valencians.

DEFENSA DEL PARE FULLANA DE L'IDIOMA VALENCIÀ FRONT AL CATALÀ DEFENSA DE FULLANA DE L'IDIOMA VALENCIÀ FRONT AL CATALÀ (Catedra Fullana)
 A diferència de lo que els pancatalanistes pretenen fer creure, el més prestigios filòlec de l'idioma valencià, el pare Fullana, manifestà sense cap dupte que el valencià es un idioma distint al català.

VALENCIANO IDIOMA NEGADO EN EUROPA POR EL PANCATALANISMO VALENCIANO IDIOMA NEGADO EN EUROPA POR EL PANCATALANISMO (Valencià d'Elig)
 Informe sobre la llengua valenciana fet pel "Institut de Sociollingüística Catalana", pa, a través de la manipulació i la falsetat, fer creure en Europa que valencià i català son el mateix idioma.

D’ ALBIÑANA A ZAPATERO D’ ALBIÑANA A ZAPATERO (Manuel Latorre)
 Cuan aplegaren els socialistes al govèrn de la Generalitat Valenciana, en el catalaniste Cipria Ciscar al front de la Consellería de Cultura, s'impongué la forastera llengua catalana en el sistema educatiu valencià. El PP no ha solucionat esta injusticia, ya que molts, com González Pons, consideren que l'idioma valencià i el català son els mateixos.

EL "SECESIONISMO" LINGÜISTICO DEBILITA EL IMPERIO CATALAN EL "SECESIONISMO" LINGÜISTICO DEBILITA EL IMPERIO CATALAN (Jaume de la Serra)
 Lo que els pan/catalanistes (falsament) denominen "secessionisme" no debilita ni a l'idioma valencià, ni al català, sino al proyècte absorcioniste i colonialiste de l'arrogant i fictici impèri "catalano-català".

PARLAR I POTENCIAR EL GENUI VALENCIÀ DESACTIVARÀ EL CATALANISME PARLAR I POTENCIAR EL GENUI VALENCIÀ DESACTIVARÀ EL CATALANISME (Valencià d'Elig)
 Parlar el genuí valencià i escríurelo (representarlo) de la manera més fidedigna possible, aprofitaría pa desactivar en gran mida el catalanisme en tèrres valencianes, ademés de pa pujar l'autoestima i l'us de la llengua valenciana.

LA VOSTRA LLENGUA LA VOSTRA LLENGUA (Ferrer)
 Si, com supòstament diuen els pan/catalanistes, l'idioma valencià es només la llengua catalana que portaren els catalans, això voldria dir que seria una llengua tan forastera com el castellà i per tant no sería ni "nostra", ni "pròpia", ni "de mosatros" els valencians.

UN "PATOIS" QUE LI DIUEN VALENCIÀ (I) UN "PATOIS" QUE LI DIUEN VALENCIÀ (I) (Chimo Lanuza)
 Per molt que el PSPV o el PP diguen lo contrari, lo cèrt es que en el sistema educatiu valencià (colèges, instituts, universitats) no s'ensenya llengua valenciana, sinos català.

UN "PATOIS" QUE LI DIUEN VALENCIÀ (II) UN "PATOIS" QUE LI DIUEN VALENCIÀ (II) (Chimo Lanuza)
 En l'excusa i mentira de que els valencians "parlen mal" s'està substituint el genuí idioma valencià per l'estrany i foraster català
.

L'UNITAT DE LA LLENGUA: FALSETAT I MIT L'UNITAT DE LA LLENGUA: FALSETAT I MIT (Alfons Vila Moreno)
 L'imposició de la doctrina unitaria del català, per mig del poder polític i actuacions educatives, no es més que un frau que amaguen darrere d'un pretés caràcter científic inexistent
.

LA DEMAGOGIA I EL COLABORACIONISME DELS "ANTI-ANTI" LA DEMAGOGIA I EL COLABORACIONISME DELS "ANTI-ANTI" (Jaume de la Serra)
 Existixen uns auto-proclamats "valencianistes" que van de "anti-anti", "moderats" i "positius" per la vida, que a pesar dels continuats atacs del catalanisme cap el patrimòni i la llengua valenciana no veuen a l'agresor catalaniste per ninguna part.

"NORMALIZACION" DEL BARCELONI Y GESTACION DEL CATALAN "NORMALIZACION" DEL BARCELONI Y GESTACION DEL CATALAN (Mª Teresa Puerto Ferre)
 Manipulació, falsificació i falta de rigor llingüístic i històric han segut algunes de les ferramentes que el nacionalcatalanisme ha utilisat pa fabricar el català "normalitzat" i atiar les seues ambicions colonialistes sobre l'històric Reine de Valencia.

LA INTERMINABLE MANIPULACION HISTORICA LA INTERMINABLE MANIPULACION HISTORICA (Juan Vanrell Nadal)
 En el XVI Congrés Internacional de Llengua i Filología Romànica, de 723 congressistes només 36 firmaren el document que afirmava "l'unitat" de la llengua catalana.

LO DE CORONA CATALANO-ARAGONESA SI OFENDE, SEÑORIA, SI OFENDE LO DE CORONA CATALANO-ARAGONESA SI OFENDE, SEÑORIA (Josep Angeles Castelló)
 Lo que el nacionalcatalanisme imperialiste pretén passar per "ciència" no es atra còsa que una descarà manipulació de l'història, impòsta gracies a l'actual fortalea polític-econòmica de Catalunya.

LA FALSA OFICIALIDAD DEL IDIOMA CATALAN EN LA UNIVERSIDAD LA FALSA OFICIALIDAD DEL IDIOMA CATALAN EN LA UNIVERSIDAD (Valencià d'Elig)
 L'Universitat de Valencia no té llicencia pa impartir les seues classes docènts en català, sino que hu hauría de fer en la genuina i autòctona llengua valenciana, conforme als seus pròpis estatuts.

LUIS RACIONERO Y SUS "PAISES CATALANES" LUIS RACIONERO Y SUS "PAISES CATALANES" (Ricart Garcia Moya)
 Propaganda manipulaora pancatalanista i us de "català" com a terme pijoratiu.

NORMES DE ELPUIG: 25 ANYS NORMES D'EL PUIG: 25 ANYS (Manuel Latorre)
 Cronología de l'imposició del català en el sistema educatiu valencià, inicià pels socialistes, en el catalaniste Cipria Ciscar com a conseller de cultura, i mantinguda posteriorment pel PP baix pactes i convenències polítiques en els partits nacionalistes catalans.

LA BURDA MENTIRA DEL PANCATALANISMO FUSTERIANO LA BURDA MENTIRA DEL PANCATALANISMO FUSTERIANO (Valencià d'Elig)
 El pensament fusterià està ple d'un desmesurat "essencialisme català" que naix d'unes premises històriques completament falses.

EL PENSAMIENTO "BLAVER" DE JOAN FUSTER EL PENSAMIENTO "BLAVER" DE JOAN FUSTER (Valencià d'Elig)
 Les convicions de Joan Fuster apoyen el reconeiximent d'una llengua valenciana diferent i independent de la catalana
.

L'ACIENTIFISME DE POMPEU FABRA L'ACIENTIFISME DE POMPEU FABRA (F. de Borja Cremades Marco)
 Pompeu Fabra, un químic català, que no filòlec, inventà baix critèris polítics un artificiós "estandart" català privat de rigor científic.

POMPEU FABRA I LA LLEPRA CATALANA POMPEU FABRA I LA LLEPRA CATALANA (Diego Igual)
 El químic català Pompeu Fabra fon l'inventor de l'artificiós català en el que adoctrinen als chiquets valencians en les escòles.

L' ANTI-CATALANISME "DE CONSTRUCCIO" L' ANTI-CATALANISME "DE CONSTRUCCIO" (Jaume de la Serra)
 Informar a la societat valenciana de tots els atacs que patix per part dels pan/catalanistes es una manera llegítima de defendre "lo valencià" i de fomentar l'identitat valenciana.

EN HONOR A LA VERITAT... EN HONOR A LA VERITAT... (Francesc Josep Segura Sanchez i Josep Esteve Rico Sogorb)
 Desmontant la mentira de presentar a la Corona d'Aragó com una pretesa confederació de territòris governats per Catalunya.

QUAN ELS TRIBUNALS VAN CONTRA LES LLEIS QUAN ELS TRIBUNALS VAN CONTRA LES LLEIS (Albert Cuadrado )
 El pancatalanisme mal amagat del PP valencià i el completament declarat i extrèm dels socialistes i comunistes valencians (PSPV, EU, Bloc, ERPV).

CAMPS, HIDALGO CASTELLANO CON PIEL DE "CORDER" CAMPS, HIDALGO CASTELLANO CON PIEL DE "CORDER" (Jaume de la Serra)
 Inclusió de la A.V.L. catalanisaora en l'Estatut d'Autonomía Valencià en el vergonyós consentiment del Partit Popular (PP) i la majoría dels partits socialistes i comunistes (PSPV, EU, Bloc, ERPV).

RACV I LO RAT PENAT A EXAMEN (DE CONSCIENCIA) RACV I LO RAT PENAT A EXAMEN (DE CONSCIENCIA) (Joan Romero)
 Crítica als dirigents de la RACV i Lo Rat Penat que pareix han abandonat la brega valencianista afavorint aixina als que social i políticament volen anular l'identitat del pòble valencià i fer desapareixer la llengua valenciana.

SECESSIONISTES CATALANS CONTRA L’ UNITAT DE LA LLENGUA SECESSIONISTES CATALANS CONTRA L’ UNITAT DE LA LLENGUA (Ferrer)
 L'idioma valencià ya tenía consideració de llengua independent en el sigle XIV, mentres que el català sempre havia segut un simple dialècte de la llengua provençal hasta arribar al sigle XIX, cuan el nacionalisme català el secessionà per raons estrictament polítiques.

NACIONALISMO IMPERIALISTA NACIONALISMO IMPERIALISTA (Federico Ferrando Roda)
 Boicot continuat del nacionalcatalanisme contra el patrimòni i interessos valencians per tal d'anular l'identitat valenciana i donar vía lliure a l'inmersió catalanista i als "països catalans".

ENSENYAR AL QUI NO SAP ENSENYAR AL QUI NO SAP (Joan Costa)
 El nacionalcatalanisme té com objectiu fer desapareixer el terme llengua valenciana allà a on apareixca substituintlo falaçment pel de "llengua catalana".

WIKIPEDIA ¿ UNA ENCICLOPEDIA A ON FA NIU EL FASCISME CATALANISTE ? WIKIPEDIA ¿ UNA ENCICLOPEDIA A ON FA NIU EL FASCISME CATALANISTE ?
 Resulta chocant comprovar com en Wikipedia, a consevòl hòra del día o de la nit, si s'editen tèxts que fan referència als idiomes valencià o català, als pòcs minuts i automàticament tornen a apareixer els mateixos tèxts catalanistes originals.

¿ QUIÉN, CUÁNDO, CÓMO ? ¿ QUIÉN, CUÁNDO, CÓMO ? (Juan Vanrell Nadal)
 Els tentàculs de l'imperialisme nacionalcatalaniste s'estenen també per tèrres de l'històric Reine de Mallòrca.

¿ QUE NOS PASA EN BALEARES ? ¿ QUE NOS PASA EN BALEARES ? (Juan Vanrell Nadal)
 Universitat, institucions i polítics balears venuts al "vedell d'òr" nacionalcatalaniste donantli l'esquena a les essencies més íntimes i definitòries del pòble balear.

LA LECCION LA LECCION (Jorge Borras Frago)
 La descalificació, l'insult i la sorna son tècniques habituals que utilisen els allumenats catalanistes contra tots aquells que no compartixen les seues doctrines.

CARTA ABIERTA A ARTUR QUINTANA CARTA ABIERTA A ARTUR QUINTANA (Raul Valles)
 La Generalitat catalana promòu i subvenciona econòmicament a aquells que volen substituir les llengües vernàcules de l'Aragó oriental per la llengua catalana, en la finalitat d'inclòure també eixe territòri dins del fantasmagòric proyècte imperialiste dels "països catalans".

RESPUESTA A LAS “PRECISIONES” DEL SEÑOR QUINTANA RESPUESTA A LAS “PRECISIONES” DEL SEÑOR QUINTANA (Raul Valles)
 El nacionalisme imperialiste català pretén substituir les originals llenguas vernàcules parlaes en l'Aragó oriental per la forastera llengua catalana normalisà artificiosament pel químic català Pompeu Fabra.

LA VICTORIA CONTRA EL FASCISME LA VICTORIA CONTRA EL FASCISME (Blai Vazquez i Garcia)
 La "Batalla de Valencia" es consecuència de l'agressiu imperialisme absorcioniste que practica el nacionalcatalanisme sobre el pòble valencià.

EN DEFENSA DE L'IDIOMA VALENCIÀ EN DEFENSA DE L'IDIOMA VALENCIÀ (Vicent Calabuig )
 Deixant al descobèrt falsos tòpics que els pan/catalanistes utilisen pa intentar justificar que l'idioma valencià es el mateix que el català (cuan això es completament fals).

KILLILEA, POLITICOS 5 - VALENCIA 0 KILLILEA, POLITICOS 5 - VALENCIA 0 (Josep Esteve Rico Sogorb)
 Llengua valenciana o moneda de canvi entre el govèrn central espanyòl i els nacionalistes catalans.

ELS DINES DEL CATALANISME ELS DINES DEL CATALANISME (Bolleti comarcal de C.V.)
 La Generalitat catalana fa aportacions molt generoses pal manteniment de l'imperialisme catalaniste que agredix el patrimòni, la societat i la llengua valenciana.

EL ALECCIONADO Y ESTERIL MULO CATALANO-VALENCIANO EL ALECCIONADO Y ESTERIL MULO CATALANO-VALENCIANO (Jaume de la Serra)
 De l'emparellament entre el regi cavall valencià i el burro català, naix una estèril somera "catalano-valenciana", útil només que pa faenes de catalanisació, que no pòt oferir ningun proyècte de futur a la genuina societat valenciana.

HISTORIA RECICLADA, LENGUA HUMILLADA HISTORIA RECICLADA, LENGUA HUMILLADA (Obduli Jovani Puig)
 S'ensenya una història valenciana manipulà a on desapareix tot allò que siga "valencià", mentres la "Acadèmia Valenciana de la Llengua" (AVL) humilla al genuí idioma valencià subordinantlo al català.

INFORME SOBRE LA LLENGUA VALENCIANA INFORME SOBRE LA LLENGUA VALENCIANA (Associacio Cardona Vives)
 Informe de l'associació "Cardona Vives" en el que manifesta la seua disconformitat sobre la creació d'un ent normatiu format majoritariament per acadèmics pancatalanistes que neguen l'entitat diferencià i independent de l'idioma valencià.

LOS SECESIONISTAS SON ELLOS LOS SECESIONISTAS SON ELLOS (Mª Teresa Puerto Ferre)
 La llengua valenciana té el respal dels tres elements indispensables que categorisen els fonaments d'una llengua: etimologíes genuines, trayectòria conforme a les lleis evolutives de la llengua i uns clàssics que l'han desenrollat i consagrat a lo llarc d'un sigle d'òr lliterari.

LA LENGUA VALENCIANA EN LAS "ESPAÑAS" LA LENGUA VALENCIANA EN LAS "ESPAÑAS" (Pere Martí Martínez)
 Els nacionalistes catalans pretenen construir una "nació" catalana furtant i apropiantse inapropiadament del patrimòni històric-llingüístic-cultural valencià.

IMPERIALISME CATALA IMPERIALISME CATALÀ (Ferrer)
 Les continuaes agressions de l'imperialisme catalaniste cap al patrimòni valencià i el desdeny del govèrn central de Madrit davant d'esta situació només se resoldrà en una coalició política valencianista que defenga els interessos valencians sense acacharse davant d'uns o atres.

TOTS CONTRA ELLA (I) TOTS CONTRA ELLA (I) (Francesc Josep Segura Sanchez)
 Els poders fàctics catalanistes, en la colaboració dels mijàtics, i moguts per ambicions polítiques, manipulen l'informació en la finalitat d'introduir la mentira de que els idiomes valencià i català son el mateix i aixina donarli fòrça al proyècte imperialiste dels ficticis "països catalans".

TOTS CONTRA ELLA (II) TOTS CONTRA ELLA (II) (Francesc Josep Segura Sanchez)
 L'història falsejà que escampa la maquinària propagandística catalana amaga la continuitat social i llingüística del pòble valencià desde temps immemorials hasda l'actualitat, substituintla per un inexistent repoblament massiu català en l'Edat Mija.

LA LLENGUA DE CAROD-ROVIRA ES EL VALENCIÀ LA LLENGUA DE CAROD-ROVIRA ES EL VALENCIÀ (Guillermo Dupuy)
 El continuat chantage del nacionalisme imperialiste català al govèrn central espanyòl.

LA LLENGUA VALENCIANA Y LA MONTAÑA DE GALES LA LLENGUA VALENCIANA Y LA MONTAÑA DE GALES (Joan Ignaci Culla)
 Desde fa dècades el nacionalcatalanisme ve amagant i tergiversant el grandiós passat diferencial de l'idioma valencià respècte al català en l'única finalitat d'aconseguir una inexistent "unitat" de les llengües.

EL AMOR DE CATALUÑA POR VALENCIA EL AMOR DE CATALUÑA POR VALENCIA (Felip Bens)
 Les continuaes ingerències colonialistes del nacionalisme català en els assunts pròpis del pòble valencià dificulten enormement la pau social i el manteniment de bònes relacions de veïnat entre les comunitats autonòmes de Valencia i Catalunya.

BIENVENIDOS A LA CASTILLA VALENCIANA BIENVENIDOS A LA CASTILLA VALENCIANA (Ferrer)
 Si els defensors d'una llengua valenciana independent pèrden la guèrra, els catalanistes tampòc la guanyaran, pòs està demostrat que l'imposició contra-natura del català només aprofita que pa promoure encara més la llengua castellana entre els valencians.

SE LES VA DE LAS MANOS. A TODOS SE LES VA DE LAS MANOS. A TODOS (Mario Beltrán)
 Ni el govèrn central de Zapatero (PSOE), secuestrat pels vòts de ERC (Carod Rovira), ni el govèrn autonòmic de Francisco Camps (PP), ni l'oposició en Valencia (PSPV, EU) estan a la mida de lo que el pòble valencià aguarda d'aquells que diuen defendre ses senyes d'identitat més íntimes.

LENGUA Y SISTEMA LINGÜISTICO LENGUA Y SISTEMA LINGÜISTICO (Juan Vanrell Nadal)
 Els idiomes valencià i català perteneixen, cada u per separat, al "sistema llingüístic" dels idiomes neo-llatins derivats dirèctament del llatí vulgar (castellà, gallec, francés, portugués, etc...).

LENGUA Y SISTEMA LINGÜISTICO DEL IEC, L'UNITAT LLINGÜÍSTICA I L'ETNOCIDI CULTURAL (Josep Esteve Rico Sogorb)
 Ingerències del "Institut d'Estudis Catalans" (I.E.C.) en la Comunitat Valenciana en el propòsit d'adoctrinar en la falsa "unitat" de les llengües valenciana i catalana.

MEMORIA PREHISTORICA MEMORIA PREHISTORICA (Obduli Jovani Puig)
 Catalanisme o ciència talibana de censura prèvia, pensament únic i Guantanamo pal dissident.

PIEROLAPITECUS CATALAUNICUS PIEROLAPITECUS CATALAUNICUS (Joan Ignaci Culla)
 Descobriment arqueològic que pòsa de manifest que el primer ser humà era català i parlava en català (el mateix que inventà el químic Pompeu Fabra).

PER A SER UN BON CATALA PER A SER UN BON CATALÀ (Chimo Lanuza)
 Tècniques pa ser un català "com Deu mana" i frustració per no ser capaç de conseguiro.

TIRANT LO BLAUGRANA TIRANT LO BLAUGRANA (Antonio Burgos)
 L'igualitarisme que s'aplica a l'idioma valencià manifestant que el valencià es el mateix idioma que el català ademés de ser una falàcia es un atentat al patrimòni diferencial del pòble valencià.

CONVERGENCIA SOCIAL Y POLITICA VALENCIANA CONVERGENCIA SOCIAL Y POLITICA VALENCIANA (Francisco Domingo - José Guillén)
 S'ha de potenciar un valencianisme polític que integre els interessos d'Alacant, Castelló i Valencia en una unitat superior que represente a tots els valencians i supere l'indiferència i l'antagonisme d'interessos que en ocasions han enfrentat a les provincies germanes.

DHIVAM, LA HONRADEA VALENCIANA FRONT A LA "VILESA" CATALANISTA DHIVAM, LA HONRADEA VALENCIANA FRONT A LA "VILESA" CATALANISTA (Jaume de la Serra)
 "DHIVAM" o "Diccionari Històric del Idioma Valencià Modèrn" treball lexicogràfic de Ricart García Moya. En un pròlec que deixa en evidència el caràcter nazi-imperialiste del nacionalisme català.

MAGISTRALS ARTICULS DE RICART GARCIA MOYA MAGISTRALS ARTICULS DE RICART GARCIA MOYA (Ricart García Moya)
 Artículs magníficament documentats que demòstren l'independència de l'idioma valencià del català i les agresions del nacionalcatalanisme imperialiste sobre el patrimòni valencià
.

ULTIMS ARTICULS INCORPORATS ULTIMS ARTICULS INCORPORATS (diferents autors)
 Últims artículs incorporats a la plana que encara no han segut classificats per seccions
.

 
 
CONSIDERACIONS LLINGÜISTIQUES ANTERIOR · SEGÜENT ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

 

(Grup A) CONSIDERACIONS HISTÒRIQUES
(Grup B) CONSIDERACIONS LLINGÜISTIQUES
(Grup C) IMPERIALISME CATALANISTE
(Grup D) ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA


 
 
IDIOMA VALENCIÀ PARLAT
 
TITULS
 
SECCIO DE DOCUMENTS EN PDF

 

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR QUE DESAPAREGA L'AUTÈNTIC IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y charrarli en valencià als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION