COMUNICAT DE LA SECCIO DE LLENGUA I LLITERATURA DE LA RACV

AUTOR: R.A.C.V. (REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA)

(Només versió en Valencià · Solo versión en Valenciano)
 

 La Seccio de Llengua i Lliteratura de la Real Academia de Cultura Valenciana manifesta:

1. Que de la mateixa manera que en 1932, en Castello, s'adoptà, sense cap estudi ni debat filologic, la normativa ortografica de l'Institut d'Estudis Catalans, ara, la AVL, igualment, sense cap estudi ni debat cientific, ha acordat les mateixes normes ortografiques.
 
2. Contra lo que manifesta l'acort, no s'ha tingut present en cap moment la sensibilitat llingüistica que representa la R.A.C.V.
 
3. L'acort de la AVL es referix a la normativa consolidada a partir de les Normes de Castello, quan l'unica ortografia reconeguda oficialment per la Generalitat Valenciana ha segut fins ara la de la Real Academia de Cultura Valenciana, en la qual es promulgà l'Estatut d'Autonomia, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 
4. Es ridicul que a hores d'ara es reconeguen com a formes oficials paraules tan valencianes com: redo, orde, murta, homens, meua, espenta, despus-dema, servici, torcar i juï. Cap preguntar-se en quina llengua es reconeixen ara unes paraules valencianes de sempre mentres seguixen bandejades moltes mes tan valencianes com estes, pero no reconegudes.
 
5. No es pot aprovar com a unic referent normatiu oficial del valencià el conjunt de criteris ortografics, gramaticals i lexics usats per la Conselleria de Cultura des de 1983 al dia de hui, quan les Normes de la RACV han segut oficialment utilisades en el DOGV i per Ajuntaments, Diputacio de Valencia, Conselleries (inclosa la de Cultura), Presidencia i Diari de Sessions de les Corts Valencianes i organismes com el Palau de la Musica o l'IVAJ.
 
6. Observem cóm una volta mes, s'evita en tot el text de l'acort la denominacio de Llengua Valenciana, cosa que pareix ocultar una intencionalitat ilegal.
 
7. En conseqüencia, un minim de coherencia i racionalitat no permet a esta Seccio acceptar acriticament uns criteris normatius cientificament inadequats, no gens conformes als que marca la Llei de "respecte a la tradicio lexicografica, lliteraria i a la realitat llingüistica genuïna valenciana". Per lo qual es ratifica en l'ortografia de la RACV o Normes de El Puig, gramatica i diccionari, elaborats per esta Seccio, que combinen, segons la Llei, la tradicio classica i la realitat llingüistica valencianes.

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR LA DESAPARICIO DEL VERDADER IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui Valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y continuar parlantlo als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com INDICE PREGUNTAS EN CASTELLANO ENGLISH VERSION OF INDEX OF QUESTIONS