Trobar en esta Web

opcions de busca
 

CATALA, DIALECTE DE L'OCCITÀ
VALENCIÀ, LLENGUA INDEPENDENT

AUTOR: ANONIM

(Només versió en Valencià · Solo versión en Valenciano)


 
 

 Lo Catala. Valiosa evidència (perla que ha passat per la biblioteca de Montserrat, llibrers de vell) de com fa apenes 104 anys els mateixos catalans encara no teníen clar quin idioma parlaven (l'autor, de fet tamé considerava catalá a l'occitá, ixe idioma francés tan paregut del que hui els panques reneguen). Es un dels primers intents catalans de obtindre un reconeiximent llingüístic que no teníen, de ahí el seu títul, apropiant-se de la lliteratura i parlants de les llengües veïnes per a aparentar més "caché".
 
[Document de 1903 en el que ya es manifesten clarament els deliris imperialistes i neo-colonialistes del nacionalisme catala que parla d'una "rassa catalana...a l'una y l'altra banda dels Pirineus, formant una poblacio aproximada d'uns 20 milions d'habitants". Hui en dia els catalanistes reneguen de les "terres d'Oc" i de la llengua Occitana, no siga que tot el mon s'acabe enterant de que el Catala nomes es un dialecte de la llengua Occitana i Catalunya una regioneta de l'imperi franc (d'ahi l'interes i les presses dels catalanistes en ferli una gramatica a l'Aranes (Occità) i dictaminar que es una llengua diferent i independent del Catala; reconeiximent que arbitraria i maliciosament li neguen a la llengua Valenciana). Ni en 1903 els catalaparlants eren 20 millons, ni actualment en son 11 tal i com escampa l'aparat propagandistic nacionalcatalaniste. Eixes sifres son, simplement, mentires, manipulacions i deliris de grandea dels catalanistes].
 
 
 
 

 Enciclopedia Dalmau. Una mostra de com en la segona república, l'esquerra ensenyava que el valencià i el català, eren llengües distintes (i en més rellevància si cap, perquè l'enciclopèdia Dalmau Carles s'imprimía en Girona).
 
 
 
 

 Enciclopedia Sopena. Una prova de que dasta 1970, fa res, la RAE tamé definía el valencià com a llengua, i no dialecte, i com els diccionaris de l'epoca (el Sopena, ademés s'imprimix en Barcelona), aixina ho feen (vejau que al final de la definició es ficà ACAD, es dir, definició acadèmica de valencià) ¡Com han canviat les coses des de fa trenta anys!
 
 
 

 
Aforismes traduits del Català a l'idioma Valencià en 1853

 
 
[CATALANISME UNA IDEOLOGIA NEO-COLONIALISTA]

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR LA DESAPARICIO DEL VERDADER IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui Valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y continuar parlantlo als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com http://www.idiomavalencia.com INDICE PREGUNTAS EN CASTELLANO ENGLISH VERSION OF INDEX OF QUESTIONS