AVLL: OCULTAR PER A DIR

AUTOR: TONI FONTELLES

(Solo versión en Valenciano · Només versió en Valencià)
 

 No som dignes, alguns, de tindre l'Academia Valencia de la Llengua que tenim. En lloc de tres hores de religio en l'ensenyanša obligatoria, lo que s'hauria d'implantar son cursos accelerats d'hermeneutica, a banda de llingŘistica, retorica i analisis del discurs. A soles aixina podrem interpretar els vagarosos i criptics texts que graciosament nos brinda la AVLL.

 Ya en el dictamen del Consell ValenciÓ de Cultura ľi en la posterior llei de creacio de la AVLLľ s'especifÝca: "El valenciÓ, idioma historic i propi de la Comunitat Valenciana, forma part del sistema llingŘistic que els corresponents Estatuts d'Autonomia dels territoris hispanics de l'antiga Corona d'Arago reconeixen com a llengua propia". En el seu moment ya vaig desencriptar el paragraf que, en llenguage comu, diu: el valenciÓ forma part del catala.

 Se sabia que mes tart que pronte anava a tindre lloc l'encontre "formal" i "oficial" entre la AVLL i l'Institut d'Estudis Catalans, fon el dia 17 de juliol. Les dos institucions acordaren colaborar. Immediatament es produi la "guerra de comunicats". Mentres el IEC parlava de "la mateixa llengua comuna", la AVLL preferia "estudiar el mateix sistema llingŘistic" (LEVANTE-EMV, 18-7-03). Es una simple qŘestio lexica, pero el fondo es el mateix, els dos es referixen al "catala". De totes les maneres, reitere que la d'aci no acceptarÓ res que previament o simultaneament no accepte el d'alla (ašo es denomina: subordinacio de fet).

 L'atra perla es l'informe de la seccio de Foment i us del valenciÓ, aprovat el 23 de juliol, a on es recomana als politics: "incloure en les certificacions de coneiximents del valenciÓ del professorat, aixina com dels graduats o llicenciats que opten a la docencia, les titulacions universitaries especifiques dels estudis superiors de valenciÓ, aixina com les equivalencies corresponents". Ašo es traduix en: la AVLL demana el reconeximent de les titulacions de Filologia Catalana per a impartir el valenciÓ (la redaccio tan retoršuda i fosca feu que el periodiste que avanšava la noticia, LEVANTE-EMV, 22-7-03, haguera d'aclarir el significat de la frase).

 Ašo fa pensar que hi ha una instruccio secreta o implicita, de caracter politic,  per la qual encara no pot apareixer explicitament el terme "catala" baix ningun concepte i que cadascu "pot interpretar-ho" com vullga, segons la presidenta A. Figueres (LEVANTE-EMV, 24-7-03). La Sra. Presidenta s'enganya o nos enganya, la titulacio en qŘestio s'accepta extensionalment. Com dic, la norma sobreentesa no es obstacul per a que s'afirme que: el valenciÓ forma part del catala, el IEC i la AVLL estudien el catala, o els tituls de Filologia Catalana son valits per a impartir valenciÓ. Ašo es lo que han fet i aplaudixen el "valencianissim" PP i el "catalaniste" PSOE. I els que ho denunciem publicament som uns "radicals".

 íEncara com tinc nocions d'hermeneutica!, perque si no no m'enteraria de res que es lo que els ocorre ad alguns catalanistes que critiquen a la AVLL per "secessionista"... ┐de que?

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR LA DESAPARICIO DEL VERDADER IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui Valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y continuar parlantlo als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com INDICE PREGUNTAS EN CASTELLANO INDEX OF QUESTIONS http://www.idiomavalencia.com