¿ A QUÉ JUA (O FAN JUAR A) LA R.A.C.V. ?

AUTOR: JAUME DE LA SERRA

(Solo versión en Valenciano · Nomes versio en Valencià)
 

 Pot ser que hi haigguen persones que encara no sapien que la AVL-c (Academia Valenciana de la Llengua - catalana) es una academia que pel seu reglament està obligà a protegir y potenciar la genuina llengua Valenciana pero que, en la practica, degut a que l'immensa majoria dels seus academics son catalanistes se dedica a la faena borda de potenciar y introduir la parla catalana entre els valencians amagantla darrere de l'etiqueta de "Valencià" (en connivencia en tot un batallo de mestres catalanistes y catalanisants que en les escoles escampen y fan apologia de les mentires nacionalcatalanistes entre els chiquets valencians - "llavat de cervell" que se diu).

 ¿Cóm es possible que una academia que deuria estar al servici dels valencians estiga pleneta d'uns personages catalanistes que treballen dia y nit (y en jornals millonaris pagats pels valencians) pels interessos del nacionalisme catala y el catala?

 Be, eixa majoria absoluta de catalanistes dins de la AVL-c es el llegat que mos deixà a tots els valencians el cartagenero Zaplana (PP) cuan fon president de Generalitat valenciana. Eixa fon la baixà de pantalons del PP (yi continúa) davant dels catalanistes (Pujol-CiU), els cuals li exigiren a Zaplana-Aznar una AVL-c en majoria d'academics catalanistes si volien que el PP contara en els vots catalans pa governar en Madrit (sense passar per alt el paper crucial que el PSPV va juar pa que prevalguera dins de la AVL-c el sector catalaniste).

 El cas es que els catalanistes podran ser de tot lo (pijor) que se vullga, pero de tontos ni un pel, d'ahi que sempre hi haigguen tingut molt clar que lo millor pals seus interessos no era crear una AVL-c integrà en la seua "totalitat" per academics catalanistes, lo que haguera provocat una forta alarma social, sino que lo més practic era una AVL-c composta per una ampla majoria de catalanistes junt a una ridicula part de valencianistes sempre en franca minoria y, per tant, sense cap opcio d'anar en contra de les decisions (anti-valencianes) preses per la part catalanista. Deixa manera, de cara a la galeria, podrien "vendre la burra" d'una academia integrà per "totes les sensibilitats" existents en torn a la Llengua Valenciana a on les decisions serien frut de "consensos majoritaris" ajustats a la realitat sociollingüistica valenciana (lo qual es fals perque precisament dins de la realitat sociollingüistica valenciana, al contrari de lo que passa dins de la AVL-c, els catalanistes no son més que una infima minoria no representativa dels valencians, encara que, aixo si, molt chillons y generosament subvencionats desde la regio catalana).

 Evidentment tot este assunt dels "consensos" es una falacia y una manipulacio més de les que mos tenen habituats els catalanistes, ya que la diferencia de forces y la desigualtat entre les "diferents sensibilitats" dins de la AVL-c es més que evident. Es com donarli validea als resultats d'un partit de futbol a on l'equip visitant jua en quinze juaors mentres que el de casa hu fa nomes en sis.

 ¿Qui son a dia de hui eixos "valencianistes" que en la seua presencia dins de la AVL-c li fan el paperot als catalanistes y al catalanisme (desnaturalisaor de l'idioma Valencià)?

 ¿Qui son eixos "valencianistes" que sense possibilitat alguna de maniobra davant de l'abrumaora majoria catalanista continuen dins de la AVL-c ofrenantlos coartaes de "majories consensuaes" en votacions perdudes de bestreta?

 Eixos "valencianistes" son fills de la RACV, naixqueren de les seues entranyes y aplegaren a la AVL-c en la missio impossible de guanyar un partit a on el contrari casi els triplicava en numero. Actualment interpreten diariament la pantomima woodiolanesca "Toma el dinero y corre" en versio valencianacatalana "Agafa els cales y tanca el morru" (jornal de 10 millons de les antigues pessetes per any, gratificacions apart - acostumats a lo bo no veges tu lo dur que seria ara renunciar a eixos chavos ¿eh, noi?).

 Y a tot aço ¿qué diu la RACV dels seus fills? "No sabe/no contesta". No sap, no vol saber o no li veu l'importancia a l'assunt (que estiguen utilisant els catalanistes de la AVL-c el nom y el prestigi de la RACV a través dels seus "fills" pa validar totes les catalanaes que dictamina la AVL-c pareix que es una nimietat pa la RACV). Entres a la web de la RACV (o a la de la seua seccio de llengua) y no diu res d'estos assunts. Ni pruna. Lo que no s'escriu, no existix. Arreglat.

 Com (casi) sempre, la RACV practicant un autisme propi de qui se creu que té la clau a totes les respostes, vivint en la seua lluntana galaxia particular y cultivant pausadament els seus bonsais llingüistics que ni creixen molt, ni donen casi fruts, pero que adornen molt en l'escaparat del valencianisme dissident.

 ¿Y quina culpa - diran alguns - té la RACV de que els seus "fills" s'estiguen gitant en els catalanistes de la AVL-c?

 Molta, mentres no denuncien y reneguen publicament d'eixos "fills" y de lo que estan fent davant dels nassos de tots els valencians/valencianistes.

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR LA DESAPARICIO DEL VERDADER IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui Valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y continuar parlantlo als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com INDICE DE PREGUNTASNO INDEX OF QUESTIONS http://www.idiomavalencia.com