EL CHOCOLATE DEL LORO (O LES ALMOINES A LA R.A.C.V. I LO RAT PENAT)

AUTOR: JAUME DE LA SERRA

(Solo versión en Valenciano · Nomes versio en Valencià)
 

 El PP esta dispost a subvencionar a tot aquell que promocione el Valencià encara que no seguixca la normativa del IEC (Institut d'Estudis Catalans) que oficialisa la AVL-c (Academia Valenciana de la Llengua - catalana).

 Algu pensara que es una bona noticia i que ademes demostra que el PP continua tenint "anima valencianista". Res mes llunt de la realitat. O per diro d'una atra manera: més be tot lo contrari.
 La finalitat ultima d'estes subvencions no es atra més que continuar desactivant i "apaciguant" a dos emblematiques institucions valencianistes per mig d'unes miserables almoines (en les que podran fer quatre cosetes pa "consum intern" sense reso social), mentres que la AVL-c, a nivell economic i institucional, continuarà rebent "la part del lleo" pa estendre (infectar) a "tuti-plen" - i oficialment - el català per tot el sistema educatiu valencià.

 Estes subvencions/almoines "valencianistes" del PP serviran pa que se mantinga la catalanisacio (dels valencians i la seua llengua) hasta que no haja volta arrere, hasda que el catalanisme estiga ben instalat en la ment i en el cor dels valencians i hasda que ya no quede valencianisme/valencianiste en força suficient com pa ferli front al catalanisme desnaturalisaor que mos imponen uns i atres. Aplegats a eixe punt sense retorn, li otorgaran a la RACV i Lo Rat Penat el llogic paper de museus de "llengües mortes", encara que es més que possible que siguen recalificàes com "Casals de foment de la cultura catalana sardanera" (en agraiment als servicis prestats) en el lema: "baix els plecs de les subvencions pepinianes pa ofrenar noves glories a Catalunya".

 Uns chavos per aci i uns dinerets per alla faran que mes d'u tanque el morro, acache el cap i aprete el culet. ¿ Qué passaria si a la RACV o a Lo Rat Penat no li aplegaren estes almonies ? Qui sap, pero a lo millor alçaven el cul, agarraven el mosqueto i se clavaven dins de la trinchera valencianista a bregar "en un parell" en contra del catalanisme. Es molt possible que a partir d'ahi (de no cobrar un duro del PP subvencionaor) la RACV deixara de ser "eixa atra sensibilitat valencianista" que existix dins de la AVL-c i en la que tan facilment aplega a "consensos" el majoritari sector catalaniste de la AVL-c. Uns "consensos" que, a dia de hui, nomes li han aprofitat als catalanistes pa justificar i llegitimar les seues "catalanàes", cada dia mes descaradament anti-valencianes, tal com el dictamen de 9 de febrer de 2005 a on la AVL-c, en el "consens" majoritari de "totes les sensibilitats" que existixen en torn a la llengua Valencina, dictaminà que l'idioma Valencià no es més que llengua catalana a la que els valencians li donen atre nom en el Reine de Valéncia.

 A més d'u desde la RACV se l'ha sentit queixarse de que "els van enganyar" en lo de la crecio de la AVL-c, que no es lo que s'havia parlat i promes, i que, ademes, el sector "de la RACV" que actualment esta dins de la AVL-c (i que possibilita els "consensos" en els catalanistes) van "de lliure" sense plegarse a l'autoritat i directrius de la RACV.
 Be, es molt possible que tot aço siga cert, pero tambe es veritat que ya han passat prou anys i coses com pa tindre una perspectiva objectiva de l'assunt i donarse conte de que el catalanisme (a traves de la AVL-c), s'està aprofitant de la RACV i el seu prestigi pa "consensuadament" oficialisar i anar introduint paulatinament els dogmes catalanistes dins de la societat valenciana (fonamentalment en les generacions mes jovens de valencians a traves del sistema educatiu).

 No m'atrevire a dirli a la RACV (i a Lo Rat Penat) que es lo que tenen que fer en l'assunt de les subvencions (del PP), pero una cosa es certa, estan acachantse i acceptant unes almoines del mateix que ha creat i paga molt generosament al bochi de la llengua Valenciana.

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR LA DESAPARICIO DEL VERDADER IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui Valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y continuar parlantlo als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com INDICE DE PREGUNTAS INDEX OF QUESTIONS http://www.idiomavalencia.com