Trobar en esta Web

opcions de busca
 

L'ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (AVL) RENEGA DE "MOSATROS"

AUTOR: JAUME DE LA SERRA

(Solo versión en Valenciano · Nomes versio en Valencià)
 

 Com de (mala) costum, la catalanista Academia Valenciana de la Llengua (AVL) aprofita l'inici de qualsevol periodo vacacional pa oferir al poble valencià els seus treballs pseudocientifics en favor de la "llengua comuna" (eufemisme catalaniste que parlant clar i ras vol dir: "llengua catalana"). "Regals" edulcorats en molt d'eufemisme rimbombant i embolicaor en una suposta defensa de la "seua llengua" (la d'ells, la catalana). Son, com en l'historia de "Blancaneus", lluentes pomes reblides de veri catalaniste que se li donen al poble valencià, desinformat i manipulat a consciencia pel lobby catalaniste i eixos politics venuts que no mos representen, pa que, mosset a mosset els valencians (preferentment els mes jovens) se facen cada volta mes "convergents", o lo que es lo mateix: mes catalans.

 L'ultima "poma" de la AVL es el DOPV (Diccionari Ortografic i de Pronunciacio del Valencià) que mes que "poma" sembla ser una "castanya" al servici de la catalanisacio i desnaturalisacio de la llengua Valenciana ("convergencia" que li diuen els colaboracionistes de la AVL). Com sempre, seguint el "modus operandi" catalaniste, la AVL ha fet una introduccio p'al DOPV reblida de morralla eufemistica de defensa "nostrellengüera", p'al remat, fer tot lo contrari de lo que pregona ("dime de qué presumes y te dire de qué careces"). Com a mostra uns botons:

 Si busquem en el DOPV els pronoms genuinament valencians "mosatros" i "vosatros" gastats per la major part de valenciaparlants d'Alacant, Castello o Valéncia, no els trobarem. No apareixen. Absent de tota llogica i rigor cientific, la AVL deixa fora del seu diccionari, (censura, ignora, prohibix), les genuines formes propies valencianes "mosatros" i "vosatros", ben actuals i vives des de fa unes centuries, mentres que, per contra, si que incorpora les forasteres formes catalanes "nosaltres" i "vosaltres", arcaismes desapareguts i morts en llengua Valenciana moderna, que cap valenciaparlant gasta, emplea o utilisa en cap lloc del Reine de Valencia (excepte els quatre colaboracionistes catalanistes que fan apologia de la llengua catalana en terres valencianes - entre ells els academics de la AVL - que volen fer engolir al poble valencià la llengua "comuna" catalana pa gloria i enaltiment d'uns ficticis "països catalans" en els que anexionen en total desvergonya al sempre independent i sobira Reine de Valéncia).

 Resulta prou curios que els membres de la seccio de lexicografia de la AVL, entre 79.000 paraules que té el diccionari, "s'obliden" dels genuins pronoms valencians "mosatros" i "vosatros" (per lo vist no han trobat encara a cap valenciaparlant que els gaste) i per contra claven en el diccionari (en calçaor) paraules inventaes com: "amb", mortes com: "nosaltres, vosaltres", o d'un us minoritari (gens representatiu) en llengua Valenciana com: "sota (baix), gaire, aquest o maccarthisme" - per posar uns eixemples. Per cert, esta ultima paraula, "maccarthisme", estic per saber si es d'arraïl mossarap, arap o celtibera, encara que molt possiblement si els "cientifics" lexicografs de la AVL l'han clavat en el DOPV sera perque se l'hauran vist utilisar a algun dels nostres classics del sigle XV ¿ Johanot Martorell, Roïç de Corella, McCarthur, MacDonals..? Macoques...

 No està de mes que sapiam qui son els "cientifics" lexicografs de la AVL als qui deuriem donar les gracies per la catalanisacio convergent de la "nostra llengua", o en atres paraules, per la destruccio del genui valencià per una absurda incorporacio de paraules i construccions llingüistiques catalanes, en substitucio, censura o negacio de les valencianes propies:

- JORDI COLOMINA CASTANYER (Catedratic de Filologia Catalana)
- RAFAEL ALEMANY FERRER (Catedratic de Filologia Catalana)
- ANTONI FERRANDO FRANCES (Filolec. Membre de la Seccio Filologica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC))
- MANUEL PEREZ SALDANYA (Filolec. Membre de la Seccio Filologica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC))
- EMILI CASANOVA HERRERO (Doctor en Filologia Hispanica, IIFV (Institucio pro-llengua catalana))
- VERONICA CANTO DOMENECH (Llicencià en Filosofia i Lletres (Seccio Filologia Catalana))
- ARTUR AHUIR LOPEZ (Filolec (sense especificar). Expulsat de la RACV)
- RAMON ARNAU GARCIA (Retor)
- ANGEL VICENT CALPE CLIMENT (Mege. Expulsat de la seccio de llengua de la RACV)
- JOSEP LLUIS DOMENECH ZORNOZA (Psicolec)
- HONORAT ROS PARDO (Llicenciat en Filosofia i Lletres)
- RAMON FERRER NAVARRO (Historiaor)
- ALFONS VILA MORENO (Historiaor)
- PERE MARIA ORTS BOSCH (Abogat)

 ¿ Entre tanta "filologia catalana" (i lo que no ve al cas) encara mos extranyem de que en el diccionari "convergent" de la catalanista AVL reneguen de "mosatros" ? De tots mosatros els valencians i de nostra genuina llengua materna Valenciana.

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR LA DESAPARICIO DEL VERDADER IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui Valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y continuar parlantlo als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION http://www.idiomavalencia.com