Trobar en esta Web

opcions de busca
 

LA GRAMATICA DE L'AVL, UNA COPIA, PROU CARA, DE LA CATALANA

AUTOR: JAUME DE LA SERRA

(Solo versión en Valenciano · Nomes versio en Valencià)
 

 El radical i ultra-catalaniste Gabriel Bibiloni (un mallorquí que nega l'independencia de la llengua Balear respecte al Català i que tracta d'impondre la forastera llengua Catalana en l'historic Reine de Mallorca, sense importali lo mes minim que aixo suponga l'extermini de l'idioma Balear autocton), ha publicat en el seu blog personal un articul en el que analisa la recent "Gramatica Normativa Valenciana" elaborà per l'Academia Valenciana de la Llengua (AVL) arribant a la conclusio de que, en poquetes diferencies "cosmetiques", la gramatica de l'AVL es una copia de la gramatica de la llengua catalana feta per l'Institut d'estudis catalans (IEC).

 L'ultra-catalaniste diu [transcrit]:

 "...la gramatica [de l'AVL] NO ES especialment localista ni regionalista ni, per descontat, secessionista. En algunes matisacions que podriem fer, ES LA GRAMATICA CATALANA en l'incorporació de formes valencianes admeses [...] pel mateix Institut [d'estudis catalans - IEC]. En alguns moments de la llectura pots arribar a vore una cosa feta en copy-paste [copiat identic a com heu posa en la gramatica catalana de l'IEC]..."

 En realitat este radical ultra-catalaniste mos esta dient que la gramatica de l'AVL no ha segut feta en base a la genuina realitat llingüistica valenciana (prou diferent de la catalana), sino prenent com a base la realitat llingüistica catalana, o lo que es lo mateix, copiant integrament la gramatica catalana de l'IEC en chicotets retocs superficials, com son afegir aquelles poquetes parauletes valencianes que el propi IEC reconeix i "dona permis" a l'AVL pa que les gaste.

 Si la gramatica de l'AVL, gens representativa de la realitat llingüistica valenciana, es una copia de la gramatica catalana de l'IEC i ademes el grapat de parauletes que marquen l'inexistent diferencia entre les dos gramatiques, son paraules que l'IEC ya reconeix en la seua gramatica catalana ¿ quina necessitat tenim els valencians de pagar jornals de casi un millo de pessetes mensuals (6.000 euros/mes) a cadascu dels 21 academics catalanistes de la vergonyosa academia de la llengua-sense-nom ?
 Mes de 250 millons de pessetes a l'any, que es diu pronte (sense contar les pagues extraordinaries i els gastos de manteniment de l'academia que no son pocs), nomes en els jornals d'uns academics que es dediquen a copiar la gramatica catalana que han fet atres i a dictaminar, per mig de la manipulacio, que el Valencià es la mateixa llengua que el Català (actuant de quintacolumnistes del nacionalisme neo-colonialiste català i els seus (ficticis) "països catalans").

 La gramatica de l'IEC diu lo mateix que la copia de l'AVL i mos ix debaes. ¿ Tota eixa patracolà de dines llançats a pedre en l'AVL no seria millor aprofitarlos pa construir coleges, hospitals, residencies de gent major, pisos subvencionats o atres coses mes necessaries ?

 Per favor, ya esta be de que mos prenguen el pel esta colla d'espavilats ("dame pan i dime tonto"), que se'n vagen tots eixos academics catalanistes i copions al carrer i que tornen tots els dines que li han furtat als valencians, ans de que acaben d'afonar per sempre l'autoctona llengua Valenciana que parlem mosatros (els valencians).

 
¿ QUÉ PODEM FER PA EVITAR LA DESAPARICIO DEL VERDADER IDIOMA VALENCIÀ ?

Parlar en orgull en el genui Valencià que ca u deprengue de sos pares.
Y continuar parlantlo als fills, nets, nebots y chiquets en general pa mantindre encesa la flama de la Llengua Valenciana d'una generacio a una atra.
(Llegir més CONSELLS PERA POTENCIAR L'IDIOMA VALENCIÀ)

2005 © Idioma Valencià

 

http://www.idiomavalencia.com VERSION EN CASTELLANO ENGLISH VERSION http://www.idiomavalencia.com